Post of the day

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 03/2015...

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 03/2015 . Nội dung: – Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 3 Mùa Vọng: Người làm chứng – Hồ sơ xin phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp: không có gì ngăn trở – Thần học phải lắng nghe Dân Chúa – Công bố bài…